Finansman Şirketlerinin Düzenleyeceği Belgeler
3 Nisan 2014 Tarihli Resmi Gazete’de finansman şirketlerinin düzenleyeceği belgelere ilişkin detayları içeren 435 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na göre Türkiye’de kurulu finansman şirketlerinin mezkûr Kanun hükümlerine tâbi olduğu ve her türlü mal veya hizmet alımının, malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmesini öngören sözleşme olduğu, kredi geri ödemelerinin adına kredi açılanlar tarafından finansman şirketlerine yapıldığı, finansman şirketlerinin, kredilendirecekleri mal veya hizmetleri temin eden satıcılarla önceden yazılı şekilde genel bir sözleşme yapmalarının ve finansman sözleşmesinin yazılı şekilde düzenlenmesinin zorunlu olduğu hükümleri yer almaktadır. Söz konusu kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri banker kapsamında BSMV mükellefi olup, bunların yaptığı 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemler BSMV’ye, bu işlemlerin dışında kalan diğer işlemleri ise KDV’ye tâbidir. 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri BSMV’ye tâbi bütün hizmet veya satışlarını fatura yerine geçmek üzere aşağıdaki şartlara uygun olarak düzenleyecekleri dekontlarla tevsik ederler. • Dekontun önyüzünün, üst orta kısmına gelecek şekilde "Dekont (Finansman Şirketi)" başlığı bulunur. • Dekontlar en az iki örnek olarak düzenlenir, ikiden fazla örnek olarak düzenlendiği takdirde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilir. • Dekontu düzenleyen her şube veya birim itibariyle her hesap dönemi başından itibaren 1’den başlamak üzere düzenleme sırasına göre müteselsil sıra numarası verilir. • Düzenlenecek dekontlarda en az aşağıdaki bilgilere yer verilir. • Finansman şirketinin (ve şube) unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, • Müşterinin adı-soyadı/unvanı, adresi, vergi dairesi ve T.C. kimlik numarası (vergi kimlik numarası), • Düzenleme tarihi, • İşin nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı, • Belgeyi düzenleyen finansman şirketi yetkilisinin imzası gerekmektedir. • Dekontlar BSMV’ye tâbi hizmet veya satışlarda BSMV yükümlülüğünün doğduğu anda düzenlenir. Bu şekilde düzenlenmeyen dekontlar hiç düzenlenmemiş sayılır. • Dekontların anlaşmalı matbaalara bastırılması veya notere tasdik ettirilmesi zorunlu bulunmamaktadır. • Bir ay içinde düzenlenen dekontlara ilişkin bilgilerin, takip eden ayın on beşinci günü sonuna kadar internet üzerinden, www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak giriş yapmak suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Dekontlara sıra numarası verildikten sonra işlemden vazgeçilmesi veya düzenlenen belgede hatalı bilgilere yer verildiğinin anlaşılması halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılır. • Belgenin hatalı düzenlendiği, işlemin muhasebe kayıtlarına alınmasından önce tespit edildiği takdirde belge iptal edilir. Ancak iptal edilen belge muhafaza edilerek talep halinde yetkili mercilere ibraz edilir. • Belge muhteviyatının muhasebe kayıtlarına alınmasından sonra düzeltmenin icap ettiği hallerde ise belge iptal edilmeyip bu kaydı düzeltici mahiyette yeni bir belgeye istinaden düzeltme kayıtları yapılır. 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri BSMV’ye tâbi işlemleri dışında kalan KDV’ye tâbi teslim ve hizmetlerinde fatura düzenlerler. Tebliğin bu bölümü ile düzenlenme zorunluluğu getirilen dekontun düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, aslı ile örneğinde farklı tutara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her belge için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun 353/2nci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası, bir ay içinde düzenlenen dekontlara ilişkin bilgilerin yukarıda belirtildiği şekilde gönderilmemesi veya süresinde gönderilmemesi veyahut eksik veya yanıltıcı bilgi gönderilmesi halinde de Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilir. Tebliğ 01.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Vergi ve tam tasdik konularındaki en yeni gelişmeleri takip etmek için ücretsiz üye olun.
ARAMA
İstediğiniz konuya daha hızlı ulaşmak ister misiniz? Bulmak istediğiniz konuyu aratınız.